22 شهر آلوده جهان در یک کشور قرار دارند

گزارش جهانی شاخص آلودگی هوا منتشر شد. نکته جالب این گزارش آن بود که از 10 شهر آلوده جهان 7شهر و از 30 شهر آلوده جهان 22 شهر در یک کشور قرار دارند.

22 شهر آلوده جهان در یک کشور قرار دارند

گزارش جهانی شاخص آلودگی هوا منتشر شد. نکته جالب این گزارش آن بود که از ۱۰ شهر آلوده جهان ۷شهر و از ۳۰ شهر آلوده جهان ۲۲ شهر در یک کشور قرار دارند.


شاخص جهانی آلودگی هوا نشان می‌دهد که هند همچنان آلوده‌ترین کشور جهان است. از ۳۰ شهری که در این شاخص در رتبه اول شهرهای آلوده هستند، ۲۲ کشور مربوط به هند است. «گوروگرام» در حومه شهر دهلی‌نو پایتخت هند نیز آلوده‌ترین شهر جهان شناخته شده است.


براساس آمارهای این شاخص جهانی، آلودگی هوا در سال ۲۰۱۹ باعث مرگ بیش از ۷ میلیون نفر در سرتاسر جهان خواهد شد. تبعات اقتصادی و خسارت‌های مالی این بحران عظیم جهانی نیز غیرقابل حساب است. گفتنی است چین بعد از هند بعنوان آلوده‌ترین کشور جهان شناخته می‌شود


22 شهر آلوده جهان در یک کشور قرار دارند


منبع :