آمادگی آزمون 16 فروردین دوازدهم گرافیک (صفحه‌آرایی، درس2)

نکات درسی مهم در ارتباط با ساختار فیزیکی کتاب جهت آمادگی برای آزمون 16 فروردین

آمادگی آزمون 16 فروردین دوازدهم گرافیک (صفحه‌آرایی، درس2)

خلاصه ای از درس 2 پایه و اصول صفحه آرایی (ساختار فیزیکی کتاب) در ادامه در فایل PDF ضمیمه شده که شما هنرجویان میتوانید با استفاده از آن آموخته‌های خود را مرور کنید.

رویا حسنی (مسئول درس گرافیک دوازدهم)