تصاویری به رنگ بهار! (4)

آخوندک گل‌خاردار برای جذب حشرات و خوردن آن‌ها ظاهر گل را تقلید می‌کند.

تصاویری به رنگ بهار! (4)تصاویری به رنگ بهار!

ژست‌گرفتن حیوانات در برابر دوربین


تصاویری به رنگ بهار!

مرواریدهای شبنم روی تار عنکبوت بعد از بارش باران


تصاویری به رنگ بهار!

بازی با پروانه


تصاویری به رنگ بهار!

آخوندک گل‌خاردار برای جذب حشرات و خوردن آن‌ها ظاهر گل را تقلید می‌کند.