تصاویری به رنگ بهار! (3)

کرم ابریشم در 56 روز 86 هزار برابر وزن خود غذا می‌خورد.

تصاویری به رنگ بهار! (3)تصاویری به رنگ بهار!

مورچه‌ها در حال نوشیدن آب


تصاویری به رنگ بهار!

کرم ابریشم در 56 روز 86 هزار برابر وزن خود غذا می‌خورد.


تصاویری به رنگ بهار!

قورباغه‌ی نیزه‌ای سمی‌ترین حیوان روی زمین است.


تصاویری به رنگ بهار!

پروانه‌ی دم‌چلچله‌ای سیاه آلپ قبل و بعد از دگردیسی (تبدیل شدن از کرم پیله‌ساز به پروانه)