تصاویری به رنگ بهار! (2)

قرقاول طلایی یا قرقاول چینی جزء پرندگانی است که نر آن‌ها بسیار زیباتر از ماده است.

تصاویری به رنگ بهار! (2)تصاویری به رنگ بهار!

حلزون‌ها می‌توانند بیش از 3 سال بخوابند.


تصاویری به رنگ بهار!

قرقاول طلایی یا قرقاول چینی جزء پرندگانی است که نر آن‌ها بسیار زیباتر از ماده است.


تصاویری به رنگ بهار!

مهر مادری


تصاویری به رنگ بهار!

دانشمندان در جدیدترین تحقیقات خود به همبستگی‌های بسیار محکمی میان اندازه‌ی مغز پرندگان و احتمال شکار آ‌ن‌ها توسط انسان‌ها دست یافته‌اند.