کنکور 98

تصاویری به رنگ بهار! (1)

قلب گنجشک هزار بار در دقیقه می‌زند و قوه‌ی چشایی پروانه در پاهایش است.

تصاویری به رنگ بهار! (1)تصاویری به رنگ بهار!

گونه‌ای نادر از مرغ‌های مگس‌خوار


تصاویری به رنگ بهار!

زنبور سرخ در حال آب‌‌خوردن


تصاویری به رنگ بهار!

قلب گنجشک هزار بار در دقیقه می‌زند.


تصاویری به رنگ بهار!


قوه‌ی چشایی پروانه در پاهایش است.


منبع :