سؤالات دام‌دار درس منطق در آزمون 17 اسفند 97

با سؤالات دام‌دار درس منطق در آزمون 17 اسفند 97 آشنا شوید

سؤالات دام‌دار درس منطق در آزمون 17 اسفند 97

سوال شماره 141 : اين سوال شامل گزينه ي دام دار است

پاسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه ي : 4 که 41 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستي آن را انتخاب کرده اند 

گزينه ي دام : 

43 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه ي 3 را انتخاب کرده اند سوال شماره 149 : اين سوال شامل گزينه ي دام دار است

پاسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه ي : 3 که 28 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستي آن را انتخاب کرده اند 

گزينه ي دام : 

33 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه ي 1 را انتخاب کرده اند28 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه ي 2 را انتخاب کرده اند سوال شماره 150 : اين سوال شامل گزينه ي دام دار است

پاسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه ي : 3 که 42 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستي آن را انتخاب کرده اند 

گزينه ي دام : 

26 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه ي 1 را انتخاب کرده اند سوال شماره 152 : اين سوال شامل گزينه ي دام دار است

پاسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه ي : 4 که 59 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستي آن را انتخاب کرده اند 

گزينه ي دام : 

27 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه ي 3 را انتخاب کرده اند سوال شماره 155 : اين سوال شامل گزينه ي دام دار است

پاسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه ي : 1 که 32 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستي آن را انتخاب کرده اند 

گزينه ي دام : 

34 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه ي 3 را انتخاب کرده اند26 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه ي 4 را انتخاب کرده اند سوال شماره 156 : اين سوال شامل گزينه ي دام دار است

پاسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه ي : 2 که 38 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستي آن را انتخاب کرده اند 

گزينه ي دام : 

28 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه ي 3 را انتخاب کرده اند سوال شماره 160 : اين سوال شامل گزينه ي دام دار است

پاسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه ي : 1 که 32 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستي آن را انتخاب کرده اند 

گزينه ي دام : 

30 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه ي 2 را انتخاب کرده اند30 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه ي 3 را انتخاب کرده اند