چگونه می‌توانیم پیشرفت کنیم؟

تکمیل این تابلو به ذهن و برنامه‌ی شما نظم می‌دهد. درس‌ها، مباحث و منابع مطالعاتی همه با رعایت شرایط و وضعیت واقعی دسته‌بندی خواهند شد.

چگونه می‌توانیم پیشرفت کنیم؟

دوران طلایی نوروز یکی از مهم‌ترین ایستگاه‌های جبرانی است و برای این‌که بیش‌ترین استفاده را از این روزها بکنید نیاز به یک برنامه‌ی دقیق و منسجم دارید. سه ابزار کلیدی که در این مسیر به شما کمک می‌کند عبارتند از:

  • 1. برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها: یک برنامه‌ی مهندسی شده و دقیق که برای همه یکسان است، از منطق متعادلی پیروی می‌کند و به شما کمک می‌کند که در بازه‌ی تقریباً 25روزه دروس نیم‌سال اول را مرور و جمع‌بندی کنید. ولی توجه کنید که این برنامه برای همه‌ی دانش‌آموزان با تمام وضعیت‌های درسی مشابه است. ابزارهای بعدی مکمل این مساله هستند.

  • 2. تابلوی نوروزی‌: تکمیل این تابلو به ذهن و برنامه‌ی شما نظم می‌دهد. درس‌ها، مباحث و منابع مطالعاتی همه با رعایت شرایط و وضعیت واقعی دسته‌بندی خواهند شد. هدف نهایی هم مشخص است. نکته‌ی اصلی در تکمیل این تابلو توجه به داده‌های واقعی و هدف‌گذاری منطقی است.

  • 3. برنامه‌ی روزانه‌ی شخصی: با تلفیق موارد 1 و2 باید برای تک‌تک روزهای خود برنامه‌ی مطالعاتی بنویسید. عملکرد گذشته‌ی خود را ارزیابی کنید. وضعیت کنونی، زمان در اختیار و هدف‌گذاری‌تان را ملاک قرار دهید و براساس این‌ها برای هر روز خودتان برنامه بنویسید. نوشتن این برنامه هم به اجرایی شدن تصمیمات کمک می‌کند و هم در مدیریت زمان مطالعه و کنترل زمان خواب و استراحت تاثیرگذار خواهد بود.