پروژه‌ی ششم،سومین سکو برای مقایسه است

آزمون‌های 6 مهر، 5 بهمن و 7 فروردین، حلقه‌های همان زنجیر هستند که شما می‌توانید از این آزمون‌ها برای بهبود وضعیت خود استفاده کنید.

پروژه‌ی ششم،سومین سکو برای مقایسه است

آزمون‌های مشابه بهترین فرصت برای مقایسه و پیشرفت هستند. اگر به این آزمون‌ها به صورت حلقه‌های پیوسته نگاه کنید، می‌توانید در هر فرصت با انتخاب نقاط چالشی روی آن‌ها کار کنید و از آن‌ها پله‌هایی برای پیشرفت بسازید.

آزمون‌های 6 مهر، 5 بهمن و 7 فروردین، حلقه‌های همان زنجیر هستند که شما می‌توانید از این آزمون‌ها برای بهبود وضعیت خود استفاده کنید.

پروژه‌ی ششم، آزمون 7 فروردین، سومین حلقه‌ی زنجیر و سومین سکوی مقایسه‌ای است. نتایج دو آزمون قبل ابزارهای اصلی شما هستند. با تحلیل این دو کارنامه درس‌ها را طبقه‌بندی کنید. تمرکز اصلی خودتان را روی مباحث چالشی بگذارید. دوران طلایی بهترین زمان برای پیشرفت است.