بازار داغ کتاب نوروز

مطمئن هستم که در این روزها یکی سوال‌های مشترکی که اغلب دانش‌آموزانِ کانون با آن درگیر هستند این است که: «چرا کتاب نوروز؟»

بازار داغ کتاب نوروز

مطمئن هستم که در این روزها یکی سوال‌های مشترکی که اغلب دانش‌آموزانِ کانون با آن درگیر هستند این است که: «چرا کتاب نوروز؟»، «آیا با وجود این‌که در هر کدام از درس‌ها کتاب جداگانه‌ای دارم، آیا باز هم به کتاب جدیدی نیاز است؟»، « آیا فرصت خواهد شد منبع تازه‌ای در کنار سایر برنامه‌های مورد مطالعه و احتمالا مسافرت مطالعه شود؟».

شاید دلیل سوال‌های بالا و نظایر آن‌ها این است که نمی‌دانیم فلسفه‌ی وجودی کتاب نوروز چیست؟ آن‌چه کتاب نوروز فراتر از سایر کتاب‌های موضوعی دارد، قدرت این کتاب در جمع‌بندی و مرور است، مهارتی که هرقدر به پایانِ سال نزدیک می‌شویم به اهمیت آن بیش‌تر پی می‌بریم.

شاید برای دانش‌آموزان دهم، یازدهم و حتی دوازدهم جمع‌بندی حجم بسیاری از مطالبِ مطالعه شده در یک مدت محدود و در حالی که جاذبه های محیطی -مثل ایام نوروز- بسیار زیاد است، بسیار دشوار باشد. ضروری است که در این زمان، یک ابزار مناسب برای رسیدن به هدف در اختیار دانش‌آموزان قرار بگیرد تا بتوانند اصل مطلب را با مجموعه‌ای از بهترین تست‌های تیپ و شاخص مرور نمایند. کتاب نوروز این امکان را فراهم می‌کند و به همین علت است که این روزها بازار این کتاب داغِ‌ داغ است.