درس نامه فصل ششم و هفتم چه خبر (1و 2)

در این درسنامه از فصل چه خبر 1و 2 کامل توضیح داده شده است.

درس نامه فصل ششم و هفتم چه خبر (1و 2)

در فایلpdf زیردرسنامه فصل چه خبر (1و 2) توضیح داده شده است.