درسنامه فصل پنجم علوم حرکت بدن

در این درسنامه مباحث حرکت بدن به طور کامل توضیح داده شده است

درسنامه فصل پنجم علوم حرکت بدن

 درفایل pdf زیر ردسنامه فصل پنجم حرکت بدن توضیح داده شده است.