درسنامه روانشناسی یازدهم انسانی(درس چهارم و پنجم)

درسنامه روانشناسی یازدهم انسانی مبحث حافظه و علل فراموشی و تفکر 1 (حل مسئله) نویسنده: کامران اله مرادی

درسنامه روانشناسی یازدهم انسانی(درس چهارم و پنجم)

درسنامه روانشناسی یازدهم انسانی


مبحث:

حافظه و علل فراموشی - تفکر 1 (حل مسئله)


نویسنده: کامران اله مرادی - دانشجوی حقوق دانشگاه تهران
فایل های ضمیمه