آمادگی آزمون 7 فروردین دوازدهم معماری - ترسیم فنی

خلاصه نکات درس ترسیم فنی - مربوط به مباحث آزمون 7 فروردین

آمادگی آزمون 7 فروردین دوازدهم معماری - ترسیم فنی

چندضلعی:

تعریف: هر خط شکسته‌ي بسته را چندضلعی گویند.

چندضلعی مقعر: اگر در چندضلعی یک زاویه بزرگ‌تر از 180 درجه باشد، چندضلعی مقعر است.

چندضلعی محدب: اگر در چندضلعی هیچ یک از زاویه‌ها بزرگ‌تر از 180 درجه نباشد، چندضلعی محدب است.

چندضلعی منتظم:

چندضلعی منتظم باید دارای دو ویژگی زیر باشد:

اضلاع آن با هم برابر باشد.

قابل محاط شدن در دایره باشد (تمام رأس‌هاي آن بر دایره واقع باشند).

نكته: چندضلعی‌هاي منتظم با تعداد اضلاع زوج، به تعداد اضلاع، دارای محور تقارن بوده و دارای مرکز تقارن نیز هستند.

نكته: چندضلعی‌هاي منتظم با تعداد اضلاع فرد، به تعداد اضلاع، دارای محور تقارن بوده ليكن مرکز تقارن ندارند.

انواع چهارضلعی‌های تعریف شده عبارتند از:

متوازی الاضلاع: چهارضلعی‌اي که هر دو ضلع مقابل آن با هم موازی باشند و فاصله‌ي هر دو ضلع مقابل به هم را ارتفاع گویند.

لوزی: متوازی الاضلاعی که چهار ضلع آن با هم برابر باشند.

قطرها در لوزی دارای ویژگی‌هاي زیر هستند:

- دو قطر لوزی بر هم عمودند.

- قطرها نیم‌ساز زاویه‌های داخلی هستند.

- قطرها محور تقارن لوزی هستند.

- لوزی دارای مرکز تقارن است.

مستطیل: متوازی الاضلاعی که یک زاویه‌ي آن قائمه باشد.

 نكته: مستطیل دارای دو محور تقارن عمود برهم است. بنابراین دارای مرکز تقارن نیز مي‌باشد.

مربع: مربع، مستطیلی است که چهار ضلع آن با هم مساوی است.

 نكته: مربع کلیه‌ي ویژگی‌های متوازی‌الاضلاع، لوزی و مستطیل را دارد.

ذوزنقه: هر چهارضلعی‌اي که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند، ذوزنقه نامیده می‌شود.

نكته: دو ضلع موازی ذوزنقه را قائده و دو ضلع دیگر را ساق گویند.

 نكته: اگر دو ساق ذوزنقه با هم مساوی باشند به آن متساوی‌الساقین گویند.

 نكته: اگر یکی از ساق‌ها بر دو قائده عمود باشد، به آن قائم‌الزاویه گویند.

 نكته: چهارضلعی که کلیه‌ي اضلاع آن بر دایره‌ مماس باشد را چهارضلعی محیطی گویند.

 نكته: مربع و لوزی، چهارضلعی محیطی هستند.

سعید کمالو

مسئول درس نقشه‌کشی معماری دوازدهم هنرستان