فلش کارت علوم و فنون ادبی (1) دهم

فلش کارت علوم و فنون ادبی (1) دهم - کلیات: در این فلش‌کارت کل 17 درس علوم و فنون ادبی در 75 کارت به‌طور طبقه‌بندی شده، ارائه شده است. -کارت‌های هر درس: هر درس به‌طور

فلش کارت علوم و فنون ادبی (1) دهم

فلش کارت علوم و فنون ادبی (1) دهم

فلش کارت علوم و فنون ادبی (1) دهم

- کلیات: در این فلش‌کارت کل 17 درس علوم و فنون ادبی در 75 کارت به‌طور طبقه‌بندی شده، ارائه شده است.
-کارت‌های هر درس: هر درس به‌طور میانگین در 4 کارت با عنوان مشخص ارائه شده است.
- محتوای کارت‌ها: مباحث کتاب به صورت پرسش و پاسخ مربوط به هر درس آمده است.
- کاربرد: پس از آموزش دبیر، می‌توانید کارت‌های درس و موضوع مورد نظر خود را انتخاب و در فرصت‌های مناسب برای آزمون یا امتحان مرور کنید."