کلکسیون روش‌های مطالعه - یازدهم هنرستان(دین و زندگی)

من این درس را در آزمون‌های کانون 6 از ده پاسخ میدهم.

کلکسیون روش‌های مطالعه - یازدهم هنرستان(دین و زندگی)

نام دانش‌آموز: کوثر عنابی

میانگین تراز: 6491/ شهر تربت جام/ روش مطالعه درس دین و زندگی/ پایه یازدهم رشته حسابداری

من این درس را در آزمون‌های کانون 6 از ده پاسخ میدهم.

بیشتر روی متن کتاب تمرکز دارم و بیشتر آیه‌هایی را مطالعه می‌کنم که مهم‌تر هستند. ابتدای هر درس خلاصه‌نویسی می‌کنم که این روش به من در یادگیری کمک بیشتری میکند.

روزی نیم ساعت مطالعه می‌کنم و 4شنبه یا 5شنبه قبل از هر آزمون دفترچه غیرحضوری را مطالعه می‌کنم.

من این درس را به‌صورت موضوعی مطالعه می‌کنم.