کلکسیون روش‌های مطالعه - دین و زندگی 11 هنرستان

من این درس را در آزمون‌های کانون 9 از ده پاسخ می‌دهم.

کلکسیون روش‌های مطالعه - دین و زندگی 11 هنرستان

نام دانش‌آموز: زهرا میرآبی

میانگین تراز: 7385/ شهر تربت جام/ روش مطالعه درس دین و زندگی/ پایه یازدهم رشته حسابداری

من این درس را در آزمون‌های کانون 9 از ده پاسخ می‌دهم.

ابتدا سوال‌هایی را که معلممان در هر درس مشخص کرده مطالعه می‌کنم سپس آن سوال‌ها را از خود می‌پرسم که باعث می‌شود خوانده‌هایم مرور شود. سپس از روی کتاب کمک درسی جامع عمومی هنرستان، درس نامه را مطالعه می‌کنم و سپس تست میزنم. اما قبل از تست زدن با خودم حدس می‌زنم که چند تا تست را می‌توانم پاسخ دهم.

روزی 2 ساعت این درس را مطالعه می‌کنم. البته مباحثی که در آزمون قبلی هم بوده را مرور می‌کنم و بعد از آن حدود نیم ساعت تا 1 ساعت تست‌های آن را حل می‌کنم.

من این درس را به‌صورت مبحثی مطالعه می‌کنم.