برترها در مورد عید چه می‌گویند؟(18)

در این قسمت ما شروع به مصاحبه با برترها کردیم و در مورد لزوم درس خواندن در عید و استفاده از کتاب نوروز از آن‌ها سوال کردیم.

برترها در مورد عید چه می‌گویند؟(18)

برترها در مورد عید چه می‌گویند؟(18)