جمع و تفریق شکلی

برخی مواقع می‌توان اعداد را با تصویر جای‌گزین کرد. به این عمل نمادسازی گفته می‌شود.

جمع و تفریق شکلی

به جاي علامت سؤال چه عددي بايد قرار بگيرد؟جمع و تفریق شکلی


منبع :