کنکور 98

سؤال‌های پیشنهادی مرضیه راضی برای 7 فروردین - درس شیمی

مرضیه راضی از بیرجند سؤال‌های زیر را برای آزمون 7 فروردین 12 تجربی پیشنهاد داده است.

سؤال‌های پیشنهادی مرضیه راضی برای 7 فروردین - درس شیمی

مرضیه راضی از بیرجند سؤال‌های زیر را برای آزمون 7 فروردین 12 تجربی پیشنهاد داده است.

سوالات پیشنهادی شیمی دوازدهم


از کتاب جمع بندی اختصاصی :


1. سوال 301. توجه به ساختارهای رسم شده در کتاب که از تحلیل آنها میتوان به نکاتی که در متن کتاب اشاره ای بر آن نشده نیز پی برد.

2. سوال 310 . انتخاب تعداد گزینه های درست

سوالات متنی شیمی در سال های اخیر تسلط زیادی بر تمام متن کتاب را میطلبند از این رو پیش بینی میشود که این تیپ سوال را در کنکورامسال نیز خواهید داشت.

3. سوال 382. مسائل این فصل درصد جرمی می باشد که با استوکیومتری که در دهم و یازدهم خواندید میتواند ترکیبی سوال داشته باشد.

4. سوال 383. درصد فروانی عناصر زمین آن هم در قسمت های مختلف آن از جمله پوسته و... بدانید و بتوانید مقایسه کنید .

5. سوال 384 . و باز هم سوال انتخاب تعداد گزینه درست.

6. سوال 385. نیروهای بین مولکولی پیش نیازی در فصل 3 دهم دارند. اگر در حل سوالات این فصل به اشکال برخوردید مروری بر دهم داشته باشید.

7. سوال 387 . مفهوم چگالی بار یک مفهوم کلیدی برای مقایسه انرژی شبکه بلور است. البته که باید شعاع و بار یونها را بتوانیم مقایسه کنیم.

پیش نیاز: تسلط بر موقعیت عناصر در جدول

8. سوال 388. در این سوال دو به دو ترکیباتی که دارای یون مشترک دارند را در نظر میگیریم و یون مخالف را از نظر شعاع و تعداد بار و در مجموع چگالی بار مقایسه میکنیم.

 9. سوال 481. توجه به شکل انواع جامدات

10. سوال 489. سوال خوبی برای تسلط بر متن و مخصوصا مقایسه های از نوع "کمتر و بیشتر"


مرضیه رازی

دبیر شیمی

بیرجند