کلکسیون روش‌های مطالعه - شیمی هنرستان

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ میدهم.

کلکسیون روش‌های مطالعه - شیمی هنرستان

نام دانش‌آموز: افسانه حق شناس

میانگین تراز:7693/ شهر اصفهان/ روش مطالعه درس شیمی/ پایه یازدهم رشته حسابداری

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ میدهم.

به‌علت اینکه سوال‌های این درس بیشتر از متن کتاب می‌آید و سوال‌های محاسباتی آن کمتر است، بنابراین من بیشتر روی متن کتاب تمرکز می‌کنم و به هنگام مطالعه ابتدا متن کتاب را می‌خوانم و سپس به حل کردن تمرین‌های آن می‌پردازم.

روزهای جمعه 2 ساعت این درس را مطالعه می‌کنم و شب قبل از خواب، مطالبی که خوانده‌ام را مرور می‌کنم.

من این کتاب را به‌صورت صفحه‌ای مطالعه می‌کنم.