مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

در این مطلب مجموعه پرسش و پاسخ‌های شما دانش آموزان در رابطه با تمامی فصول درس شیمی دوم دبیرستان را گردآوری کرده ایم. امیدواریم خواندن این کامنت‌ها در درک بهتر این مبحث به شما کمک کند.

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

با سلام

در این مطلب مجموعه پرسش و پاسخ های شما دانش آموزان در رابطه با تمامی فصول درس شیمی دوم دبیرستان را گردآوری کرده ایم. امیدواریم خواندن این کامنت ها در درک بهتر این مبحث به شما کمک کند.

نسخه pdf را هم می توانید از ضمیمه دانلود کنید.

مطالب زیر را از دست ندهید:

کامنت‌های درسی منتخب (جمعه 24 اسفند)

اسامی برندگان اعتبار اپلیکیشن (کامنت‌های منتخب)

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مجموعه پرسش و پاسخ‌های درس شیمی دوم دبیرستان

مهدیه امین _ مهندسی شیمی دانشگاه شریف

شیمی دوم دبیرستان


درفصل اول این کتاب به ساختار ماده و پیشینه تاریخی آن، ذرات زیراتمی (الکترون، پروتون و نوترون)، پرتوزایی، عدد جرمی و ایزوتوپ ها، جرم اتمی میانگین، مدل اتمی بور، مدل کوانتومی اتم و آرایش الکترونی اتم و قوانین مربوط به آن( قاعده ی هوند و اصل آفبا) پرداخته شده است. در ادامه چند نکته ی مهم از این فصل که توسط شما دانش آموزان مورد سوال قرار گرفته شده است را بیان می کنیم.

1. کشف پدیده پرتوزایی به طور تصادفی توسط بکرل و نامگذاری آن توسط ماری کوری صورت گرفت.

2. ارنست رادرفورد اولین بار سه تابش پرتو زا را با میدان الکتریکی تفکیک کرد.

3. کاشف نوترون جیمز جادویک و کاشف پروتون موزلی بود.

4. روی دارای عدد اتمی 30 بوده و لایه ظرفیت آن به  3d 10 , 4s 2ختم می شود پس 12 الکترون در لایه ظرفیت خود دارد .

**در این فصل باید نحوه ی رسم آرایش الکترونی عناصر و قواعد مربوط به آن را به خوبی یاد گرفت زیرا تست متنوعی از این مبحث طراحی می شود.


در فصل دوم سرگذشت جدول تناوبی عنصرها و جدول تناوبی امروزی، ویژگی گروه های اول تا هجدهم جدول تناوبی، روند تغییر شعاع اتمی، تغییر انرژی یونش عنصرها، تغییر الکترونگاتیویته عناصر مورد بررسی قرار گرفته است. نکات مهم این فصل:

1. توریم و اورانیوم مانند سایر اکتنیدها هسته های ناپایدار دارند ولی نیمه عمر هسته های آنها زیاد است.

2. بار موثر هسته به تعداد پروتون های هسته و اثر پوششی الکترون های درونی بستگی دارد .در یک گروه  با افزایش عدد اتمی، جاذبه هسته قوی تر شده و از طرف دیگر تعداد الکترون ها و اثر پوششی الکترون ها نیز بیشتر می شود. ولی میزان افزایش جاذبه پروتون ها از اثر پوششی الکترون ها بیشتر بوده و بار موثر هسته افزایش می یابد و شعاع اتمی کاهش می یابد.

**در این فصل یادگیری ویژگی های خاص عناصر مربوط به هر گروه جدول تناوبی و روند تغییر تناوبی یا گروهی ویژگی عناصرحائز اهمیت است.


در  فصل سوم قاعده ی هشتای(اوکتت)، انواع یون ها، ترکیبات یونی، خواص ترکیبات یونی و نمک های آبپوشیده مطرح شده است. نکات مهم این فصل عبارتند از:
1. اسکاندیم در گروه سوم جدول تناوبی قرار دارد و در ترکیبات یونی ، یون های 3 بار مثبت تشکیل می دهد و به آرایش الکترونی گاز نجیب قبل از خود می رسد .

2. انرژی شبکه با بار یون رابطه مستقیم و شعاع یون رابطه ی عکس دارد.

**در این فصل باید نحوه ی تشکیل ترکیب یونی، مقایسه یون ها در انرژی شبکه و مسائل مربوط به نمک های متبلور به خوبی مطالعه شود.


در فصل چهارم پیوندهای کوالانسی، طول و انرژی پیوند، پیوندهای کوالانسی و مولکول های قطبی و ناقطبی، ساختار لوییس، عدد اکسایش، شکل هندسی مولکول ها و پیوند هیدروژنی مباحث مهم این فصل هستند. نکات مهمی که توسط دانش آموزان مورد سوال قرار گرفته اند:

1. اگر اختلاف الگترونگاتیوی 1.7 باشد پیوند را در آستانه ی پیوند یونی در نظر می گیریم. گاهی پیوند با اختلاف الکترونگاتیوی برابر ۰.۴ نیز پیوند ناقطبی درنظر گرفته میشود مثل پیوند کربن و هیدروژن.

2. در مولکول  NO2، اتم  مرکزی 3 قلمرو در اطراف خود دارد ولی چون یک الکترون ناپیوندی دارد زاویه ها کمتر از 120 درجه است - ساختار سه ضلعی مسطح دارد .


مباحث مهم فصل پنجم شامل معرفی کربن، الماس، گرافیت و جامدهای کوالانسی و انواع ترکیبات آلی(آلکان، آلکن، آلکین، آروماتیک ها و گروه های عاملی) می باشد.

1. O-H متصل به حلقه بنزنی گروه عاملی فنولی محسوب می شود.

2. کربنات ها و اکسیدهای کربن جزو مواد معدنی محسوب می شوند نه ترکیب آلی.