سوالات پیشنهادی از کتاب آبی دینی کنکور

این سوالات سوالات پیشنهادی و مهم از کتاب آبی کنکور مربوط به پایه‌های دهم یازدهم دوازدهم است

سوالات پیشنهادی از کتاب آبی دینی کنکور

سوالات پیشنهادی از کتاب آبی دین و زندگی کنکور پایه های ( دهم _یازدهم-دوازدهم) _ منطبق بر ازمون 7 فروردین 

سوال 39 کتاب آبی

این سوال یکی از سوالاتیست که احتمال مطرح شدن آن در کنکور سراسری با توجه به نوع آن زیاد است از آن جایی که تشخیص علت و معلول در درس دین و زندگی بسیار مهم است


سوال 73 کتاب آبی

این سوال به دلیل آن که از مواردیست که به صورت موردی بیان شده و این که با کلمه ی دنیا و گناه در گزینه دو میتواند دانش آموز را گمراه کند سوال دام داریست


سوال 70 کتاب آبی

استفاده از مفهوم آیه ی مذکور بسیار متداول و حایز اهمیت است


سوال 133 کتاب آبی

سوال مطرح شده مربوط به مبحثی است که از آن نه تنها بسیار سوال طرح میشود بلکه میتوان از آن به شیوه های مختلف سوال طرح کرد و شیوه ی علت و معلولی هم بسیار متداول است


سوال 147 کتاب آبی

تشخیص و تحلیل ساحت های وجودی انسان با توجه به شاخصه هایی که در کتاب  برایش آمده است هم میتواند گمراه کننده باشد و هم به دلیل آن که در درس دین و زندگی باید به دنبال نقاط کور کتاب که طراحان از آن سوال طرح نکرده اند بود بسیار کاربردیست


سوال 581 کتاب آبی

سوال مطرح شده از جمله سوال های به سبک جدید در کنکور سراسری است که به دانش آموزان گوشزد میکند باید به تمام کتاب درسی توجه کنند


سوال 588 کتاب آبی

آیه ی به کار برده شده در صورت سوال هم از نظر مفهومی و هم از نظر تکرار کاربرد بسیار مورد توجه طراحان سوال کنکور سراسری بوده است


سوال 734 کتاب آبی

تشخیص نوع اعجاز قرآن از توصیفاتی که درکتاب خصوص هر نوع از آن آمده نیز از جمله مواردیست که به نظر میرسد از دید طراحان پنهان نمی ماند و بسیار قابلیت طرح شدن در آزمون سراسری را دارد


سوال 786 کتاب آبی

سوال مطرح شده از بخش های سه گانه ی عصمت بسیار مورد توجه طراحان بوده و همچنین توانایی دانش آموزان در تشخیص نوع آن بسته به ویژگی ها از جمله سوالات مهم است


سوال 822 کتاب آبی

دانستن این که حدیث مطرح شده کدام است و چه مفهومی را میخواهد بسیار مهم است زیرا که با توجه به سیر کنکور به نظر میرسد طراحان هرچه بیشتر به این سمت میروند که هوش دانش آموزان را در موارد مطرح شده بسنجند


گردآورنده : فاطمه اکبری _ رتبه 35 منطقه 2 سال 96