سؤا‌های پیشنهادی زیست، رتبه 4 کنکور کشور برای آزمون 7 فروردین

امیررضا صدر یکتا رتبه 4 کنکور 97 پیش از آزمون 7 فروردین تمرین سؤال‌های زیر را از کتاب آبی زیست‌شناسی پایه پیشنهاد داده است.

سؤا‌های پیشنهادی زیست، رتبه 4 کنکور کشور برای آزمون 7 فروردین

امیررضا صدر یکتا رتبه 4 کشوری کنکور 97 پیش از آزمون 7 فروردین تمرین سؤال‌های زیر را از کتاب آبی زیست‌شناسی پایه پیشنهاد داده است:

زیست یازدهم:

شماره سؤالعلت انتخاب
سؤال 1070مروری بر پتانسیل عمل
سؤال 1112بررسی ساختار و اعمال بخش‌های مختلف مغز انسان
سؤال 1250مروری بر گیرنده‌های حسی مختلف
سؤال 1268بررسی ساختار چشم و اهمیت زیاد آن در سال‌های گذشته
سؤال 1320مقایسه مغز ماهی و انسان و اهمیت این تیپ سوال‌ها در کنکورهای گذشته
سوال 1345مقایسه استخوان اسفنجی با متراکم
سوال 1383بررسی فرایند انقباض
سوال 1447مروری بر اعمال هورمون‌های هیپوفیزی
سوال 1523مقایسه اعمال هورمون‌های مختلف
سؤال 1590بررسی مفهومی عوامل مؤثر در دومین خط دفاعی
سؤال 1623مقایسه دفاع اختصاصی و غیراختصاصی
سؤال 1780مروری بر دستگاه تولیدمثلی مرد
سؤال 1811بررسی مراحل مختلف در اووژنز
سؤال 1827بررسی مهم‌ترین نکات درباره تنظیم هورمونی چرخه جنسی زنان
سؤال 2005مقایسه تولیدمثل جنسی گیاهان مختلف با هم


زیست دهم:

شماره سؤالعلت انتخاب
سؤال 163مقایسه ساختار و ترشحات معده و روده باریک و اهمیت زیاد این مبحث در سال‌های گذشت
سؤال 207ترکیبی بودن تست از بخش‌های مختلف دستگاه گوارش
سؤال 221مقایسه دستگاه گوارش جانوران مختلف و اهمیت زیاد این مبحث در سال‌های گذشته
سؤال 287مقایسه سلول‌های تشکیل دهنده حبابک‌ها
سؤال 303مروری بر فرایند تنفس
سؤال 328مقایسه حجم‌های تنفسی مختلف و اهمیت این مبحث در سال‌های گذشته
سؤال 363مقایسه دستگاه تنفس جانوران با انسان 
سؤال 451اهمیت الکتروکاردیوگرام در سال‌های گذشته
سؤال 468مروری بر ساختار رگ‌های مختلف 
سؤال 518مقایسه دستگاه گردش مواد جانوران مختلف با هم و اهمیت این مبحث در سال‌های گذشته