آمادگی آزمون درس نقشه کشی معماری سال یازدهم

نقشه‌کشی معماری کتاب یازدهم هنرستان می¬شود.b=طول یا کف هر پله h= ارتف

آمادگی آزمون درس نقشه کشی معماری سال یازدهم
 1. نقشه‌کشی معماری کتاب یازدهم هنرستان

 2. عناصری که در بالای صفحة برش واقع می­شوند، در پلان­ها به صورت خط­چین نمایش داده می­شود.

 3. فرمول پله از رابطة b+-64cm محاسبه می­شود.b=طول یا کف هر پله h= ارتفاع هر پله

 4. عناصر اصلی در پرسپکتیو به صورت زیر نوشته می­شوند.

 5. ناظرsp                                              صفحة تصویرpp                                نقطة گریزvp

 6. جسمA                                              خط افقHL                                    خط زمینGL

 7. برجسته ترین ویژگی پرسپکتیو همگرایی آن است.

 8. همة خطوط موازی در پرسپکتیو به یک نقطه متمایل می­شوند.

 9. سایة خطوط عمودی در پلان، در امتداد شعاع نوری که از خط می­گذرد قرار دارد.

 10. سایة دایره در ساعات مختلف روز، به صورت بیضی، شبه بیضی و دایره دیده می­شود.

 11.  سایة مربع در ساعات مختلف روز، به صورت مستطیل، مربع و متوازی­الاضلاع دیده می­شود.

 12. علامت اختصاری نقشه­های تاسیسات مکانیکیM و علامت اختصاری نقشه­های تاسیسات الکتریکی E است.

 13. برای ترسیم دیوار در پلان با توجه به مقیاس نقشه از خطوط 4/0 تا6/0 استفاده می­شود. در پلان های جزئیات امکان استفاده از خطوط 8/0 نیز وجود دارد.

 14. حداقل ارتفاع سنگ ازاره ازکف محوطه را 20 سانتی­متر درنظر می­گیریم.

 15. ارتفاع کف پنجره برای آشپزخانه 120 -90 سانتی­متر از کف تمام شده می­باشد.

 16. ارتفاع کف پنجره برای اتاق­های دیگر معمولا 80 – 60 سانتی­متر در نظر گرفته می­شود.

 17. توصیه می شود آمادگی آزمون 3 اسفند http://www.kanoon.ir/Article/227338

 18. http://www.kanoon.ir/Article/227337/

 19. http://www.kanoon.ir/Article/227335

 20. را نیز مطالعه فرمایید.