سوالات پیشنهادی از کتاب عربی کنکور

این مطلب سوالات مهم و اساسی درمورد بودجه بندی درس عربی در آزمون 7 فروردین است

سوالات پیشنهادی از کتاب عربی کنکور

سوالات پیشنهادی عربی از کتاب آبی (دهم ، یازدهم ، دوازدهم ) _ مربوط به آزمون 7 فروردین 


سوال 174 بخش قواعد کتاب آبی

به طور کلی مبحث اعداد در عربی به دلیل نکات زیادی که دارد بسیار می تواند مورد توجه قرارگیرد به ویژه در این سوال که قدرت تشخیص اعداد ترتیبی و اصلی نیز میتواند 

دانش آموز را به اشتباه بیندازد و بسیار مهم است


سوال 185 بخش ترجمه کتاب آبی


استفاده از قواعد معنی اعداد در بخش ترجمه از شگردهایی است که میتواند سوال را برای دانش آموز بسیار ساده یا سخت کند اگر به نکات ترجمه ای آن مسلط باشد به راحتی 

میتواند با این نکات به آن سوال جواب دهد


سوال 217 بخش سوال های ترکیبی کتاب آبی

این سوال که از دانش آموز میخواهد گزینه ای را انتخاب کند که با توجه به کاربرد ضمایر غلط است هم با توجه به کاربرد زیاد و ضروری ضمایر و هم با توجه به نیاز به دقت 

زیاد و تسلط به جنبه های مختلف قواعد زبان عربی بسیار حایز اهمیت است


 سوال 944بخش قواعد کتاب آبی

این سوال به طور کامل دانش دانش آموز را در بخش قواعد مربوط به جملات شرطی به چالش میکشد زیرا که نه تنها باید شرطی بودن جمله را تشخیص دهد بلکه باید نوع آن را نیز بفهمد و بعد از آن تشخیص دهد کدام یک از گزینه ها جواب شرطی متفاوتی دارد


سوال 1023 بخش واژگان . مفاهیم و درک مطلب کتاب ابی

یکی از تکراری ترین سوالات آزمون سراسری در بخش مفهوم و معنا در زبان عربی که مورد توجه طراحان قرار گرفته مفهوم مورد سوال است


سوال 1311 بخش قواعد کتاب آبی

آن چه در این سوال مورد توجه قرار گرفته به نوعی می تواند از استثنایات یک زبان باشد که از زمان مضارع معنای زمان ماضی مستفاد شود آن هم با تاثیر یک کلمه بر فعل و دانستن این نکته بسیار راهگشاست نکته ی دیگر این که این سوال هم نیازمند دانش مربوط به  قواعد و هم معناییست و این بسیار مهم است و این سوال را به یک سوال قابل توجه تبدیل میکند


سوال 1343 بخش ترجمه کتاب آبی

اولا استفاده از کلمه من در ابتدای جمله نیازمند آن است که دانش اموز به اعراب آن دقت ویژه ای کند دوما آن که مفهوم امری بودن که از انتهای جمله استنباط میشود نیز نیازمند تشخیص ارتباط معناییست


سوال 1403 بخش قواعد کتاب آبی

این سوال در بخش قواعد طرح شده اما مفهوم مورد سوال معنای فعل است که باید به نکته ی آن که بودن کلمه ی عند در کنار کلمه ی کان است توجه شود تا بتوان به سوال جواب داد


سوال 647 بخش واژگان.مفاهیم.درک مطلب

نکته ای که در این سوال قابل توجه است این است که علاوه بر آن که مفاهیم ذکر شده بسیار تکرار شده اند و مورد علاقه ی طراح کنکور است دانش آموز میتواند حتی بدون خواندن متن و با برقراری ارتباط معانی بین گزینه ها به سوال جواب دهد


سوال 499 بخش قواعد کتاب آبی

جواب دادن به این سوال  مستلزم تسلط بر هر دو مبحث صفات و جملات اسمیه  است و این که دانش آموز بتواند تشخیص دهد در کجا صفت وجود دارد و در کجا کلمه در حکم خبر به کار رفته می تواند او را به سمت جواب صحیح راهنمایی کند