سوالات پیشنهادی از کتاب آبی زبان انگلیسی کنکور

این مطلب درمورد سوالات مهم و نکته دار کتاب آبی زبان انگلیسی است

سوالات پیشنهادی از کتاب آبی زبان انگلیسی کنکور

سوالات پیشنهادی از کتاب آبی زبان انگلیسی کنکور (پایه دهم ، یازدهم ، دوازدهم ) _ مزبوط به آزمون 7 فروردین 

سوال 173 بخش گرامر کتاب آبی

در این سوال که مربوط به گرامر صفات در زبان انگلیسی است با توجه به این که اولا مبحث صفات به دلیل نکات زیادی که دارند از مباحث مورد توجه طراحان است و نیز با توجه به این که در این سوال به تفاوت قید و صفت و افعال ربطی که راه تشخیص این دو از هم دیگر است توجه شده و هم چنین برای جواب دادن به آن باید بار معنایی جمله را نیز در نظر گرفت حایز اهمیت است


سوال 858 بخش گرامر کتاب آبی

در این سوال از دو نکته ی غلط انداز استفاده شده یک این که از افعال دو بخشی استفاده شده که باید به بخش دوم آن ها برای فهمیدن معنی استفاده کرد و دو این که باید به حرف اضافه ی قبل از جای خالی برای انتخاب گزینه ی درست که باید به صورت

Groundبیاید توجه کرد      


سوال 1091 بخش واژگان کتاب آبی

این سوال که با توجه به محتوا نیازمند جوابی با بار معنایی ای است که مترادفات زیادی در فارسی دارد و می تواند دانش آموز را بین گزینه یک و دو و چهار گیج کند و نیازمند 

دقت به قبل از جای خالیست که هم از فعل منفی ساز استفاده کرده و هم به صورت کلی بیان شده


سوال 497 بخش گرامر کتاب آبی

این سوال از دو نکته ی ریز استفاده کرده است اول توجه به این که کلمه ی مورد سوال 

در تبدیل شدن به صفت و قید بار معنایی متفاوتی دارد دوم این که چون دو جای خالی دارد و بخش دومش نیز از حرف اضافه سوال کرده است نیازمند دقت و داشتن دانش زبانی کافی است


سوال 68 بخش واژگان کتاب آبی

این سوال از نوع سوالاتی است که علاوه بر آن که سطح زبان دانش آموز را به چالش می کشد نیازمند توجه دانش آموز به درس و محتوای آن نیز هست واز جمله شیوه های 

جدید طراحی سوال است که می تواند در آزمون سراسری در سال های بعدی مورد توجه طراح باشد


سوال 76 بخش واژگان کتاب آبی


کلمه ای که در این سوال مورد توجه قرار گرفته و معنی آن از دانش آموز خواسته شده از جمله تکراری ترین سوالات کنکور و مفاهیمی است که در چندسال اخیر از آن سوال طرح شده است


سوال 178بخش گرامر کتاب آبی


این سوال که در آن ترتیب قرارگیری صفات در زبان انگلیسی مورد توجه است یکی از مباحث گیج کننده و نیازمند دقت بسیار است و اصولا توجه به بار معنایی و یا گرامر می 

تواند باعث تفاوت انتخاب دانش آموزان شود و آن ها را به سمت گزینه ی اشتباه راهنمایی کند و نمونه های مشابه زیادی از آن در آزمون سراسری طرح شده است


سوال 332 بخش گرامر کتاب آبی

این سوال یکی از انواع سوالات دشوار درس زبان است زیرا که از دانش آموز خواسته میشود تا تمام دانش زبانی خود را به کار بگیرد و به این جواب بدهد که گزینه ی انتخابیش 

از نظر گرامری مشکلی ندارد واشتباه سه گزینه ی دیگرمی تواند از هر بخشی از گرامر باشد


سوال 349 بخش واژگان کتاب آبی


نزدیک بودن بار معنایی گزینه ی یک و دو و هم چنین مترادف بودن این دو گزینه ممکن است دانش آموز را بین این دو گزینه به اشتباه بیندازد و باید ب توجه به کاربرد عملی 

کلمات از آن استفاده کند


سوال 400 بخش واژگان کتاب آبی

توجه به این که افعال دو بخشی با توجه به بخش دومشان معنی میشوند و هرکدام معنی متفاوتی از دیگری دارند و این که آیا می توان آن هارا نچسبیده بهم به کار برد یا نه 

اطلاعاتی است که دانش آموز برای جواب دادن به این سوال باید داشته باشد


تهیه و تنظیم : فاطمه اکبری رتبه 35 منطقه دو ورودی 96