کنکور 98

قانون پانزده دقیقه برای پیشرفت درسی

با استفاده از قانون 15 دقیقه میتوان پیشرفت درسی قابل ملاحظه ای کسب نمود.

قانون پانزده دقیقه برای پیشرفت درسی

قانون ۱۵ دقیقه چیست ؟ 

 تکرار کارهای کوچک بخشی از شخصیت انسان را میسازد:

 اگر روزی ۱۵ دقیقه را صرف خودسازی کنید در پایان یک سال، تغییر ایجاد شده در خویش را به خوبی احساس خواهید کرد.

 اگر روزی ۱۵ دقیقه از کارهای بی اهمیت خویش بکاهید، ظرف چند سال موفقیت نصیبتان خواهد شد.

 اگر روزی ۱۵ دقیقه را به فراگیری زبان اختصاص دهید از هفته ای یک بار کلاس زبان رفتن بهتر است.

 اگر روزی ۱۵ دقیقه را به پیاده روی سریع اختصاص دهید از هفته ای چند بار به باشگاه ورزشی رفتن، نتیجه ی بهتری خواهید گرفت.

 اگر روزی ۱۵ دقیقه مطالعه و سلول های خاکستری خویش را درگیر کنید؛ به پیشرفت های عظیم یادگیری دست خواهید یافت.

زیبایی روش یا قانون ۱۵ دقیقه در این است که آنقدر کوتاهست که هیچ وقت به بهانه ی این که وقت ندارید آن را به تاخیر نمی اندازید.


گردآوری: فرزانه پورعلیرضا

مسئول دفترچه یازدهم ریاضی