سوالات دامدار درس فلسفه منطق

سوال دامدار فلسفه منطق پایه کنکور انسانی که در آزمون‌های کانون دانش آموزان در پاسخ گویی به آنها در دام افتاده اند.

سوالات دامدار درس فلسفه منطق

سوالات دام دار فلسفه و منطق پایه

در پست زیر چند نمونه سوال را از آزمون های کانون انتخاب کرده ایم که دارای گزینه های دام دار هستند و دانش آموزان در پاسخ گویی به آنها دچار اشتباه شده اند.

سوالات دامدار درس فلسفه منطق

سوالات دامدار درس فلسفه منطق

سوالات دامدار درس فلسفه منطق


سوالات دامدار درس فلسفه منطق