سوالات دام‌دار آزمون 17 اسفند حسابداری دوازدهم هنرستان

سوالات دام‌دار آزمون 17 اسفند رشته حسابداری دوازدهم هنرستان

سوالات دام‌دار آزمون 17 اسفند حسابداری دوازدهم هنرستان

سوالات دام‌دار آزمون 17 اسفند رشته حسابداری دوازدهم هنرستان


درس حسابداری حقوق و دستمزد


اسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه : 2 که 36 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستی آن را انتخاب کرده اند 

گزينه دام : 

31 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه  1 را انتخاب کرده اند 26 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه 4 را انتخاب کرده اند ----------------------- --------------------------


درس حسابداری اموال و انبار 

پاسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه : 1 که 38 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستی آن را انتخاب کرده اند 

گزينه دام : 

48 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه 4 را انتخاب کرده اند