سوالات دام‌دار درس فیزیک دوازدهم هنرستان آزمون 17 اسفند

سوالات دام‌دار درس فیزیک دوازدهم هنرستان در آزمون 17 اسفند 97

سوالات دام‌دار درس فیزیک دوازدهم هنرستان آزمون 17 اسفند

سوالات دام‌دار درس فیزیک دوازدهم هنرستان در آزمون 17 اسفند 97


پاسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه : 2 که 19 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستی آن را انتخاب کرده اند 

گزينه  دام : 

35 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه  1 را انتخاب کرده اند و 42 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه 3 را انتخاب کرده اند.   


-------------------------


پاسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه : 2 که 20 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستی آن را انتخاب کرده اند 

گزينه دام : 

69 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه 4 را انتخاب کرده اند.