مرضیه یوسفی با میانگین تراز 6300

مرضیه یوسفی از جم با میانگین تراز 6300 (رشد تراز از 6140 به 7433 آزمون 20 مهر تا 3 اسفند

مرضیه یوسفی با میانگین تراز 6300

مرضیه یوسفی از جم با میانگین تراز 6300 (رشد تراز از 6140 به 7433 آزمون 20 مهر تا 3 اسفند)


روش مطالعه درک عمومی ریاضی و فیزیک: تراز در آزمون آخر 7824

برای درس درک عمومی ریاضی و فیزیک من هر شب سه تا تست می‌زنم که باعث شده خیلی ریاضی ام را بهتر بزنم چون نکات تست دستم آمده است.