ریاضی تجربی: کم‌ترین و بیش‌ترین درصد داوطلبان در کنکور 97

همان طور که جدول نشان می‌دهد اکثریت رتبه‌های کشوری زیر 1000 تجربی در رنج 50 تا 90درصد (5 از 10 تا 9 از 10) به درس ریاضی پاسخ داده‌اند.

ریاضی تجربی: کم‌ترین و بیش‌ترین درصد داوطلبان در کنکور 97

تعداد، کم‌ترین و بیش‌ترین درصد نمرات خام داوطلبان گروه آزمایشی علوم 

تجربی دارای رتبه 

کشوری کم‌تر از 1000 در بدین شرح بوده است:

ریاضی تجربی: کم‌ترین و بیش‌ترین درصد داوطلبان در کنکور 97

رتبه های زیر 1000 کشوری تجربی، فقط 30 نفر درس ریاضی را زیر 50 زده اند.

همان طور که جدول نشان می دهد اکثریت رتبه های کشوری زیر 1000 تجربی در رنج 50 تا 90درصد (5 از 10 تا 9 از 10) به درس ریاضی پاسخ داده‌اند.

فقط 3 نفر ریاضی را در کنکور 97 100 زدند.