روش مطالعه حسین یزدی از اراک

حسین یزدی میانگین تراز 6736 درس عربی چند از ده 8 من این درس را در آزمون‌های به طور میانگبن 7 از 10پاسخ می‌دهم و هدف گذاریم برای آزمون

روش مطالعه حسین یزدی از اراک

حسین یزدی میانگین تراز 6736 درس عربی چند از ده 8

من این درس را در آزمون های به طور میانگبن 7 از 10پاسخ می دهم و هدف گذاریم برای آزمون های آتی تا پایان سال 97 پاسخگویی به 8 سوال از 10سوال می باشد.

در این درس ابتدا لغت را مطالعه میکنم سپس متن درس را و در مرحله  بعدی قواعد را با دقت میخوانم

بعد از تسلط روی قواعد،سعی میکنم مباحث آن را روی متن اجرا کنم.

زمانی که به این نتیجه برسم روی این درس تسلط دارم از روی کتاب آبی کانون تست میزنم

و با کتاب زرد عمومی نیز مباحث را جمع بندی کردم که در روند نتیجه گیری ام موثر بود.