روش مطاله‌ی فاطمه جنتیان از اصفهان

فاطمه جنتیان درس درک عمومی هنر تراز درس 7312 برای خواندن مباحث مشترک از درس

روش مطاله‌ی فاطمه جنتیان از اصفهان

فاطمه جنتیان درس درک عمومی هنر تراز درس 7312

برای خواندن مباحث مشترک از درس هایی مانند سیرهنر وتاریخ هنر جهان ابتدا کتاب درسی را خوانده سپس نکات مهم را به صورت درخت دانش خلاصه نویسی می کنم و نکات مهم را می‌نویسم. سپس از کتاب های دایره المعارف و کتاب سبز کانون که در مورد هنرمندان و سبک های اضاقه تر از کتاب مطالب اورده شده یادداشت می کنم.

برخی نکات مهم از منابع ازاد و کتاب را به صورت فلش کارت دراورده و در زمان هایی که فرصت ازاد دارم مرورشان می کنم.

برای یادگیری بیشتر و تسلط به مباحث، تست های اموزشی را در دو روز بعد می زنم.

همچنین تست های درک عمومی هنر آزمون های کانون را در روزهای هفته برای مرور و یادگیری مجدد اشتباهاتم می زنم.