آزمونک 15 سؤالی مشتق عزیزالله علی‌اصغری + پاسخ

این آزمونک شامل 15 سوال مبحث مشتق به همراه پاسخ تشریحی است.

آزمونک 15 سؤالی مشتق عزیزالله علی‌اصغری + پاسخ

این آزمونک شامل 15 سوال مبحث مشتق درس ریاضی تجربی به همراه پاسخ تشریحی است.


تهیه و تنظیم آزمونک: عزیزالله علی‌اصغری