پیش آزمون گسسته ویژه آزمون هفده اسفند

پیش آزمون گسسته ویژه آزمون هفده اسفند که توسط یکی از طراحان آزمون تهیه شده است.

پیش آزمون گسسته ویژه آزمون هفده اسفند

توصیه میشود در کنار آزمون غیرحضوری این آزمون نیر حل شود.