به تو افتخار می‌کنم که می‌نویسی

چه خوب که تازگی‌ها به نوشتن رو آورده‌ای! وقتی می‌نویسی و از این کاری که می‌کنی لذت می‌بری به تو افتخار می‌کنم.

به تو افتخار می‌کنم که می‌نویسی

به دخترم می‌گویم:

چه خوب که تازگی‌ها به نوشتن رو آورده‌ای! وقتی می‌نویسی و از این کاری که می‌کنی لذت می‌بری به تو افتخار می‌کنم. به تو افتخار می‌کنم که هرچند وقت یک‌بار قصه‌ای می‌نویسی یا گزارشی از کاری که کرده‌ای تهیه می‌کنی یا خاطره‌‌ی خوبی را که از تماشای یک موزه یا گالری نقاشی به یاد آورده‌ای می‌نویسی و همه را به دیوار اتاقت می‌زنی. حالا دیگر مطمئن شده‌ام که تمرین یادگیری به روش نوشتن، به‌تدریج برای تو به یک بازی مهیج و جذاب تبدیل شده است و این زیباترین دنیایی است که برای خودت ساخته‌ای.