ویژگی‌های جزوه‌ی هوشمند

جزوه‌ی هوشمند کتابی هدفمند می‌باشد. این کتاب یادگیری‌های ناقص دانش‌آموز را کامل می‌نماید.

ویژگی‌های جزوه‌ی هوشمند

جزوه‌ی هوشمند کتابی هدفمند می‌باشد. این کتاب یادگیری‌های ناقص دانش‌آموز را کامل می‌نماید. این جزوه، کتابی کاملا شخصی می‌باشد که با مشخصات و تصویر دانش‌آموز چاپ می‌شود.

سوالات اشتباه، سوال‌هایی که درست جواب داده‌اید اما دشوار هستند و به راحتی ممکن است پاسخ یا راه حلشان را فراموش کنید، سوال‌هایی که سفید گذاشته‌اید، اما آسان هستند و یا حتی اگر در آزمون یا آزمون‌هایی غیبت داشته باشید، سوال‌هایی که متناسب سطح درسی شما است تشخیص داده می‌شود و در این کتاب چاپ می‌گردد.

جزوه‌ی هوشمند مبحثی می‌باشد و در هرمبحث پرسش‌ها به ترتیب از ساده به دشوار طراحی شده است.

جزوه هوشمند در دو جلد سوال و پاسخ تالیف می‌شود.