ابزارهای موثر کنترلی در کانون

برنامه‌ی راهبردی دانش‌آموز را کنترل می‌کند که در ایام مختلف سال چه حجمی از صفحات کتاب‌های درسی را مطالعه نماید.

ابزارهای موثر کنترلی در کانون

یکی از کاربردهای ابزارهای کانون، کنترل دانش‌آموزان از افراط و تفریط می‌باشد.

چهار ابزار مهم کانون برای کنترل دانش‌آموز عبارتند از:

1- برنامه‌ی راهبردی:

برنامه‌ی راهبردی دانش‌آموز را کنترل می‌کند که در ایام مختلف سال چه حجمی از صفحات کتاب‌های درسی را مطالعه نماید. پایبندی به برنامه‌ی راهبردی، دانش‌آموز را از افراط و تفریط درمطالعه‌ی تعداد صفحات بیش‌تر یا کم‌ترکتاب درسی مصون می‌دارد.

2- دفتر برنامه‌ریزی:

ستون پیش‌بینی در دفتر برنامه‌ریزی دانش‌آموز را کنترل می‌کند که برای همه‌ی دروس به حد نیاز وقت اختصاص دهد و از افراط و تفریط در اختصاص ساعت مطالعه بپرهیزد. تکمیل صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی ما را به تعادل در توجه به تمام دروس می‌رساند که از مهم‌ترین معیار‌های کیفیت مطالعه می‌باشد.

3- کتاب های پیمانه‌ای :

پیمانه‌های تستی این کتاب، تعداد تست های مورد نیاز برای هر مبحث و زیرمبحث را با توجه به اهمیت آن در کتاب درسی مشخص می‌کند و از افراط و تفریط دانش‌آموز در تعداد تست‌هایی که در هر مبحث می‌زند جلوگیری می‌کند.

4- هدف‌گذاری چند از 10 (ده دهی):

عمل به برگه‌ی هدف‌گذاری چند از 10 در روز آزمون، دانش‌آموز را در تعداد تست‌هایی که باید در هر درس پاسخ دهد تا به هدف برسد،کنترل می کند تا دچار افراط و تفریط در تست‌های پاسخ داده شده در هر درس نشود. این هدف‌گذاری دارای دو مزیت مهم می‌باشد: اولا تعداد پاسخ‌های غلط را کاهش می‌دهد، ثانیا موجب مدیریت زمان و صرفه‌جویی در وقت می‌گردد.