روش مطاله‌ی برترهای هنر 4

کلکسیون روش‌های مطالعه داوطلبان گروه هنر جیران طافی داوطلب گروه هنر از شهر اندیمشک رشد تراز از 5300 به 6700 سابقه کانونی ایشان 2 سال است.

روش مطاله‌ی برترهای هنر 4

کلکسیون روش‌های مطالعه داوطلبان گروه هنر

جیران طافی داوطلب گروه هنر از شهر اندیمشک رشد تراز از 5300 به 6700

سابقه کانونی ایشان 2 سال است.

من در درس درک عمومی هنر پیشرفت داشته‌ام. من در این درس با مطالعه‌ی مطالب آزاد بیشتر ، تمرین تست بیشتربه این موفقیت رسیدم. از کتاب آبی درک عمومی هنر برای تمرین تست استفاده می‌کنم. هم چنین پایبندی به برنامه‌یراهبردی کانون هم کمک خوبی به من کرد تا بتوانم به صورت هدفمند مطالعه کنم.