معرفی میکنم: هوش مصنوعی...!

هوش مصنوعی در حقیقت هوش کامپیوتر و ماشین هاست و به اینها توانایی هایی انسانی چون درک،تصمیم گیری و احساس میدهد. عده ای آن را خطرناک و تعدادی جذاب میدانند،نظر شما چیست؟

معرفی میکنم: هوش مصنوعی...!

هوش مصنوعی در حقیقت هوش کامپیوتر و ماشین هاست و به اینها توانایی هایی انسانی چون درک،تصمیم گیری و احساس میدهد.عده ای آن را خطرناک و تعدادی جذاب و بسیار مفید میدانند،نظر شما چیست؟

معرفی میکنم: هوش مصنوعی...!

معرفی میکنم: هوش مصنوعی...!

معرفی میکنم: هوش مصنوعی...!

معرفی میکنم: هوش مصنوعی...!

معرفی میکنم: هوش مصنوعی...!

معرفی میکنم: هوش مصنوعی...!

معرفی میکنم: هوش مصنوعی...!