سؤالات پیشنهادی مقطع نهم برای آزمون 17 اسفند

سلام دوستان عزیز نهمی این سؤالات را جهت آماده‌سازی برای آزمون 17 اسفند به شما پیشنهاد می‌کنیم و دلیل اهمیت هر سؤال را برای شما توضیح می‌دهیم.

سؤالات پیشنهادی مقطع نهم برای آزمون 17 اسفند

سلام دوستان عزیز نهمی این سؤالات را جهت آماده‌سازی برای آزمون 17 اسفند به شما پیشنهاد می‌کنیم و دلیل اهمیت هر سؤال را برای شما توضیح می‌دهیم.

سؤالات پیشنهادی مقطع نهم برای آزمون 17 اسفند

تهیه و گردآوری: مونا علیزاده‌مقدم

سؤالات ریاضی پیشنهادی پشتیبانان برتر مقطع نهم برای آماده‌سازی آزمون 17 اسفند

نام پشتیبان

نام شهر

عنوان کتاب

کد کتاب

شماره صفحه

شماره سؤال

نوع سؤال

علت انتخاب

مهدیه مولابیگی

تهران شرق

کتاب آبی ریاضی نهم

6856

82

26

چهارگزینه‌ای

ضرب و خاصیت توزیع‌پذیری و ساختن اتحاد از بین جملات به‌دست آمده و جای‌گذاری داده سؤال در اتحادی که به‌دست آورده‌ایم.

مهدیه مولابیگی

تهران شرق

کتاب آبی ریاضی نهم

6856

82

17

چهارگزینه‌ای

تبدیل توان منفی بعد استفاده از معکوس کردن کسر و سپس به دست آوردن اتحاد (اشتباه متداولی که دانش‌آموز توان منفی را مانند اتحاد مربع دو جمله‌ای در نظر می‌گیرد.)

مهدیه مولابیگی

تهران شرق

کتاب آبی ریاضی نهم

6856

86

50

چهارگزینه‌ای

یاداوری فرمول به‌دست آوردن مساحت لوزی و قطرهای لوزی، با استفاده از نیم قطرهایی که در شکل به صورت چند جمله‌ای داده شده است و در انتها انجام عملیات فاکتورگیری برای به‌دست آوردن گزینه مورد نظر

مهدیه مولابیگی

تهران شرق

کتاب آبی ریاضی نهم

6856

85

46

چهارگزینه‌ای

با استفاده از دو مربع کامل داده شده در سؤال، جمله حاصل‌ضرب دو برابر اولی در دومی را خودمان به گونه‌ای می‌سازیم که بتوانیم با استفاده از آنها از اتحاد اول استفاده کنیم و جمله‌ای که باقی می‌ماند را به صورت حاصل تفریق در کنار آن بنویسیم، حال دو مربع داریم که از هم کم شده پس اتحاد مزدوج را به کار می‌بریم.

مهدیه مولابیگی

تهران شرق

کتاب آبی ریاضی نهم

6856

85

47

چهارگزینه‌ای

ساختن اتحاد جمله مشترک با جملات داده شده.
برای آن که قسمت مربع کامل اتحاد جمله مشترک را بسازیم باید کل عبارت را در عدد ۶ ضرب کنیم، در انتها که اتحاد جمله مشترک را ساختیم و تجزیه کردیم باید کل عبارت را دوباره بر ۶ تقسیم کنیم.

مهدیه مولابیگی

تهران شرق

کتاب آبی ریاضی نهم

6856

85

44

چهارگزینه‌ای

تجزیه اتحاد مزدوج و شکستن توان ۱۶ به ۸ ، سپس شکستن توان ۸ به ۴ و دوباره شکستن به ۲ و پس از آن یک، در اصل چندین مرتبه تجزیه اتحاد مزدوج.

مهدیه مولابیگی

تهران شرق

کتاب آبی ریاضی نهم

6856

85

45

چهارگزینه‌ای

به دست آوردن مساحت هر یک از مستطیل‌های هاشور خورده و جمع همه مساحت‌ها باهم و توجه به این نکته که نمی‌توان مساحت مستطیل کلی را به دست آورد و بر ۲ تقسیم کرد چرا که مساحت هاشور خورده نصف مساحت را تشکیل نمی‌دهد.

عیار علمی خانم مولابیگی: رتبه 914 منطقه 1 کنکور سراسری، کارشناسی ارشد پرتو پزشکی دانشگاه امیرکبیر 

سابقه کانونی خانم مولابیگی: یک سال پشتیبان     


سؤالات علوم پیشنهادی پشتیبانان برتر مقطع نهم برای آماده‌سازی آزمون 17 اسفند

نام پشتیبان

نام شهر

عنوان کتاب

کد کتاب

شماره صفحه

شماره سؤال

نوع سؤال

علت انتخاب

مهدیه مولابیگی

تهران شرق

آبی علوم نهم

6857

82

26

چهارگزینه‌ای

قیچی باغبانی ، انبردست و فندق شکن از اهرم‌های ساده هستند و فرمان اتومبیل از نوع چرخ و محور است

مهدیه مولابیگی

تهران شرق

آبی علوم نهم

6857

82

17

چهارگزینه‌ای

گشتاور در کدام یک بیش‌تر است که در هر قسمت حاصل ضرب نیرو در میزان جابه‌جایی جسم بر اثر چرخانندگی نیرو را محاسبه می‌کنیم و برای مقایسه راحت تر می‌توان همه را به اعشاری تبدیل کرد.

مهدیه مولابیگی

تهران شرق

آبی علوم نهم

6857

86

50

چهارگزینه‌ای

تشخیص بازوی محرک (فاصلة نیروی محرک تا تکیه‌گاه ۷.۵ متر) و تشخیص بازوی مقاوم و استفاده از فرمول برای به‌دست آوردن نیروی محرک

مهدیه مولابیگی

تهران شرق

آبی علوم نهم

6857

85

46

چهارگزینه‌ای

دو قرقره بالایی ثابت هستند و مزیت مکانیکی هر کدام از آنها برابر یک است و دو قرقره پایینی متحرک و مزیت مکانیکی هر کدام برابر ۲ است، برای به دست آوردن مزیت مکانیکی قرقره‌های مرکب بایستی مزیت هر کدام را در بقیه ضرب کنیم.

مهدیه مولابیگی

تهران شرق

آبی علوم نهم

6857

85

47

چهارگزینه‌ای

چرخ دندة بزرگ، ۷۰ دندانه و کوچک، ۱۴ دندانه. پس نسبت برابر ۵ است، با یک تناسب می‌توان به‌دست آورد که اگر در هر دقیقه چرخ دنده بزرگ‌تر ۵ دور بزند پس چرخ‌دنده کوچک‌تر ۲۵ دور می‌زند.

مهدیه مولابیگی

تهران شرق

آبی علوم نهم

6857

85

44

چهارگزینه‌ای

گزینه ۱ ، مزیت در اهرم نوع دوم
گزینه ۲، مزیت در اهرم نوع اول حالت دوم
گزینه ۳ ، مزیت قرقره‌های مرکب
گزینه ۴ ، تعداد نخ های به سمت بالا منهای تعداد نخ‌های به سمت پایین
(هدف این سؤال به‌دست آوردن مزیت مکانیکی در ماشین‌های مختلف است.)

مهدیه مولابیگی

تهران شرق

آبی علوم نهم

6857

85

45

چهارگزینه‌ای

به‌دست آوردن مزیت مکانیکی در یک ماشین ترکیبی (اهرم + قرقره متحرک)

مثل قرقره‌های مرکب عمل می‌کنیم، مزیت هر کدام را به‌دست آورده و در هم ضرب می‌کنیم.

عیار علمی خانم مولابیگی: رتبه 914 منطقه 1 کنکور سراسری، کارشناسی ارشد پرتو پزشکی دانشگاه امیرکبیر 

سابقه کانونی خانم مولابیگی: یک سال پشتیبان     


سؤالات علوم پیشنهادی پشتیبانان برتر مقطع نهم برای آماده‌سازی آزمون 17 اسفند

نام پشتیبان

نام شهر

عنوان کتاب

کد کتاب

شماره صفحه

شماره سؤال

نوع سؤال

علت انتخاب

مونا علیزاده‌مقدم

تهران

سه سطحی علوم نهم

5461

125

522

چهارگزینه‌ای

آشنایی با تنها ستارة منظومة شمسی و ویژگی‌های آن

مونا علیزاده‌مقدم

تهران

سه سطحی علوم نهم

5461

125

523

چهارگزینه‌ای

آشنایی با تقسیم‌بندی سیارات منظومة شمسی و ویژگی‌های هر کدام

مونا علیزاده‌مقدم

تهران

سه سطحی علوم نهم

5461

129

545

چهارگزینه‌ای

آشنایی با اسطرلاب و نحوة صحیح استفاده از آن

عیار علمی خانم علیزاده: رتبه 202 کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد زیست‌شناسی سلولی و تکوینی جانوری  

سابقه کانونی خانم علیزاده: 8 سال مسئول درس، 3 سال مسئول دفترچة نهم