تحلیل مقایسه‌ای آزمون 3 اسفند دوازدهم معماری

امیدوارم نتایج حاصل از آزمون 3 اسفند برای شما مفید بوده باشد. این آزمون مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن را مشاهده می‌کنید.

تحلیل مقایسه‌ای آزمون 3 اسفند دوازدهم معماری

امیدوارم نتایج حاصل از آزمون 3 اسفند برای شما مفید بوده باشد. این آزمون مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن در مقایسه با برخی از آزمون‌های گذشته به شرح زیر می‌باشد:

تحلیل مقایسه‌ای آزمون 3 اسفند دوازدهم معماری

تحلیل مقایسه‌ای آزمون 3 اسفند دوازدهم معماری

در جدول زیر می‌توانید آسان‌ترین و دشوارترین سوال هر درس در آزمون 3 اسفند را ببینید و نتایج آن را با نتیجه‌ای که شما در آزمون گرفته‌اید، مقایسه کنید.

تحلیل مقایسه‌ای آزمون 3 اسفند دوازدهم معماری

سوالات دام‌دار، سوالاتی هستند که بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان به اشتباه، یک گزینه‌ی خاص که اشتباه بوده را انتخاب کرده‌اند. بررسی این سوالات می‌تواند کمک بسیار زیادی به یادگیری شما بکند. تعداد سوالات دام‌دار آزمون 3 اسفند به شرح زیر است:

تحلیل مقایسه‌ای آزمون 3 اسفند دوازدهم معماری

سعید کمالو

مسئول درس نقشه‌کشی معماری دوازدهم هنرستان