آشنایی با رشته زبان شناسی در دانشگاه تهران

دانشجویان این رشته به مطالعه علمی زبان انسان و توصیف قالب‌ها و قواعد حاکم بر آن می‌پردازند.

آشنایی با رشته زبان شناسی در دانشگاه تهران

دانشجویان این رشته به مطالعه علمی زبان انسان و توصیف قالب ها وقواعد حاکم بر آن می پردازند . در این رشته زبان از جنبه های ساختاری ، اجتماعی ،فرهنگی ، ادبی و آموزشی ، روانشناختی ، زیستی و دیگر زمینه های مرتبط مورد بررسی قرار می گیرد . دانش آموختگان این رشته می توانند در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی وپژوهشی و دیگر سازمان ها در زمینه های زیر خدمت کنند :

 -آموزشی: آموزش دروس مرتبط با زبانشناسی در رشته های زبان و ادبیات فارسی ، زبان های خارجی، علوم انسانی ، علوم اجتماعی ، علوم تربیتی و پزشکی و همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان (روانشناسی زبان در امر تدریس و فراگیری زبانهای خارجی و زبان مادری ، آسیب شناسی زبان ، گفتاردرمانی نتیجه تحقیقات زبانشناسی و روانشناسی زبان می باشد).

 -پژوهشی: همکاری در تحقیقات مربوط به فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، فرهنگ نویسی ، بررسی گویش ها ، ترجمه ، ویرایش و تحقیقات در زمینه تدوین کتب درسی فارسی در مقاطع مختلف تحصیلی

 -مشاوره ای : مشاوره در امور تربیتی ، توان بخشی ، کامپیوتر و مهندسی ارتباطات ، سوادآموزی و تدوین مواد آموزشی و حفظ میراث فرهنگی.


منبع:

https://literature.ut.ac.ir/linguistics

مثلثات(حل تست ) از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد