کنکور 98

آشنایی با رشته فلسفه در دانشگاه تهران

فلسفه نه تنها در گذشته مادر علوم محسوب می‌شده است، بلکه امروز نیز زیربنای علوم انسانی به شمار می‌آید.

آشنایی با رشته فلسفه در دانشگاه تهران

فلسفه نقش اساسی در ایجاد خود آگاهی انسانی و معنوی بشر دارد. علاوه براین بازیابی هویت فرهنگی جامعه اسلامی شیعی تا حد زیادی متوقف بر احیای تفکرفلسفی و فعال کردن سنت عمیق فلسفی اسلامی در ارتباطات کنونی جهانی است. بنابراین جامعه اسلامی نیاز به اندیشمندان آگاه و صاحب نظری دارد که علاوه بر آگاهی به جریان تفکر فلسفی بین المللی و غربی نسبت به فلسفه اسلامی نیز وقوف و تسلط داشته باشند که برای عده ای از پژوهشگران مطرح می شود. دانش آموختگان این رشته می توانند :

 -دروس فلسفه و منطق را در دبیرستان ها تدریس کنند.

 -به عنوان مدرس دانشگاهی رشته فلسفه یا درس های پایه رشته های دیگر که به فلسفه ارتباط دارند فعالیت کنند. 

 -به عنوان محقق، مؤلف و یا مترجم آثار فلسفی در مراکز مختلف دولتی و خصوصی ایفای نقش کنند.


منبع:

https://literature.ut.ac.ir/philosophy