سوالات پیشنهادی ریاضی از کتاب آبی ویژه آزمون 17 اسفند

ریاضی از کتاب آبی ویژه آزمون 17 اسفند کتاب آبی طبقه بندی شده هشتم متوسطه

سوالات پیشنهادی ریاضی از کتاب آبی ویژه آزمون 17 اسفند

سوالات پیشنهادی ریاضی از کتاب آبی ویژه آزمون 17 اسفند

سواات زیر از کتاب آبی به شما پیشنهاد می‌شود تا قبل از آزمون 17 اسفند از کتاب آبی حل شود:

سؤالات پیشنهادی درس ریاضی آزمون ویژه 17 اسفند

مبحث

مباحث

شماره سؤال

بردار مختصات

316

بردار مختصات

326

بردار مختصات

343

بردار مختصات

347

بردار مختصات

350

بردار مختصات

355

بردار مختصات

360

مثلث

363

مثلث

364

مثلث

365

مثلث

367

مثلث

369

مثلث

371

مثلث

375

مثلث

380


مثلثات(حل تست ) از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد