اغراق، ایهام، ایهام تناسب

نمونه ابیات علوم و فنون ادبی کنکور انسانی تمام ابیات دارای اغراق کنکورهای اخیر تمام ابیات دارای ایهام کنکورهای اخیر تمام ابیات دارای ایهام تناسب کنکورهای اخیر نویسنده: کامران اله مرادی

اغراق، ایهام، ایهام تناسب

علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی


تمام ابیات دارای اغراق، ایهام، ایهام تناسب در کنکورهای 93 تا 97


نویسنده: کامران اله مرادی


علوم و فنون ادبی کنکور انسانی

ایهام کنکور

ایهام تناسب کنکور

بیت دارای اغراق

بیت دارای ایهام تناسب

بیت دارای ایهام