آزمونک حسابان 2 ویژه آزمون سه اسفند

این آزمون توسط یکی از طراحان سوال آزمون‌های برنامه ای به نام مهندس حاجی نژادیان تهیه شده است

آزمونک حسابان 2 ویژه آزمون سه اسفند

این آزمونک منطبق بر آزمون سه اسفند تهیه شده ، توصیه میشود قبل از آزمون حتما بررسی شود.