مثلث تلاش، منابع و روش

با ارائه‌ی مدل سه‌مرحله‌ای پیشرفت، به کیفیت برنامه‌ریزی، جان تازه‌ای بخشید. توضحیات تکمیلی در مقاله‌ای که به قلم ایشان در صفحات بعد می‌خوانید آمده است.

مثلث تلاش، منابع و روش

در آغاز نیم‌سال دوم در جلسه‌ی برترهای تهران، آقای قلم‌چی ابتدا این سؤالات را طرح کرد: 1. آیا تلاش شما کافی بوده است؟ 2. آیا منابع و کتاب‌های خود را درست انتخاب کرده‌اید؟ 3. آیا روش‌های‌تان مفید و مؤثر بوده‌اند؟

سپس با ارائه‌ی مدل سه‌مرحله‌ای پیشرفت، به کیفیت برنامه‌ریزی، جان تازه‌ای بخشید. توضحیات تکمیلی در مقاله‌ای که به قلم ایشان در صفحات بعد می‌خوانید آمده است. اما چند نکته‌ی مهم آموزشی:

- تلاش اولین و مهم‌ترین عامل موفقیت است.

- باید زیاد و پیوسته درس بخوانید.

- اولویت استفاده از منابع را رعایت کنید.

- باید روش استفاده از هر کتاب را بدانید.

- روش مطالعه‌ی هر دانش‌آموز ویژه‌ی خود اوست.

- با بررسی نقاط قوت خود می‌توانید روش‌های مطالعه‌ی خود را کشف کنید.

- اگر نمی‌توانید روش‌های‌تان را توضیح دهید با اولیا، پشتیبان و معلمان خود گفت‌وگو کنید.

- با بررسی روش موفق دیگران می‌توانید از آن‌ها یاد بگیرید.